skip to Main Content
Ünvan:  Modern Hospital, Bakı ş. Babək pr. 85K

Kitablar:

 1. Cərrahi Xəstəliklər. N. Bayramov. Dərslik. 2-ci nəşr. Tam kitab
 2. Abdominal cərrahiyyədə qaydalar

Çap olunmuş məqalələr:

 1. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. “Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при остром панкреатите”. Экспериментальная и клиническая медицина. Грузия 2009-№ 9, стр-111-115.
 2. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. “Эффективность различных режимов гепаринотерапии и антиоксидантов у больных деструктивным панкреатитом.” Вестник интенсивной терапии. Москва 2009-№2. стр-128-130.
 3. Rəhimov V.S., Ömərov T.İ, Sultanov H.A., Əhmədov Ə.M. “Kəskin pankreatitlərin müalicəsində lipofundin və heparinin tətbiqi.” Azerbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri.Bakı-2010. səh-128-130.
 4. Омаров Т.И., Султанов Г.А., Рагимов В.С.” Роль Д – димера и Фибринопептида А в диагностике нарушений система гемостаза.” Клиническая хирургия.Украйна №1-2012. стр-39-41.
 5. Ömərov T.İ “Destruktiv pankreatitli xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə hemostaz sistemi göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası.” Cərrahiyyə-2012. Bakı. səh-74-82
 6. Ömərov T.İ” Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı uzaq nəticələrin qiymətləndirilməsində hemostaz sistemi gostəricilərinin rolu”. Azərbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri. Bakı. №2-2012. səh 105-112.
 7. Ömərov T. İ. “The Comparative Characteristics of the Hemostatic System Indices in the Assessment of Late Complications of Acute Destructive Pancreatitis”, “World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013, səh 96-102
 8. N.Y. Bayramov, T.I. Omarov, N.A. Zeynalov, V.A. Pashazadeh and K.D. Aslanova “Laparoscopic CholedochoduodenostomyforTreatment of Benign Common Bile Duct Strictures”,” World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013,8 (4),səh396-400
  Bayramov N., Omarov T., Zeynalov N., Bayramli F. ”First Sleeve Gastrectomy in Azerbaijan”, 20thWorld Congress of the IFSO. Austria. August 26th-29th

Çap olunmuş tezislər -konqress və çıxışlar gündəliyindən:

 1. Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A.”Pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi dəyişikiliklərinin kliniki-patogenetik variantları.”
 2. Professor I.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı- 2009
 3. Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y., Ömərov T.İ” Destruktiv pankreatit də antioksidant və heparinoterapinin koaqulyasyon sisteme etkisi.”Türkiye. tezis 14-18 ekim 26 ulusal qastroenteroloji konqre. Ankara-2009.
 4. Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y” Desstruktiv pankreatitli hastalarda hemokoaqulyasyon pozukluğunun korreksiyonlarında birge kullanımın effektivliyi. “27-29 mayıs ulusal cerrhi konqre 2010. Ankara.
 5. Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Ömərov T.İ “Pankreatitli xəstələrdə hemostazın koaqulyasion göstəricilərinin və parakoaqulyasion testlərinin vəziyyətinin xarakteristikası.” Tezis ATU –nin yaranmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı-2010. səh-81-83.
 6. Asgerov., N.G.Quliyeva., A.A.Abdullayev, T.İ Ömərov” Hepatopankreatoduo denalalan orqanları, mide, çember ve bağırsaq kanserlerinin yayğın şekillerinin tanısal laparoskopisi”.27-30 nisan ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi konqresi. İstanbul-2011. səh-82. P-85.
 7. Sultanov H.A., Ömərov T.İ., Rəhimov V.S. “Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı D-dimer və Fibrinopeptid-A-nın dinamikasına əsasən hemostaz sistemi pozgunluqlarının diaqnostikası.” XII beynelxal qavrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi 13-16 oktyabr 2011. Bakı. səh-192-193
 8. Sultanov H.A., Rəhimov V.S., Ömərov T.İ “Akut Destrüktif Pankreatitler zamanı ağırlaşmaların değerlendirilmesinde D-dimer ve Fibrinopeptid-A-nın rolü.” İzmir-2012.18-ci ulusal cərrahi konqresi.
 9. İ.Ömərov” Kəskin destruktiv pankreatitlər zamanı ağırlaşmaların dəyərləndirilməsində hemostaz sisteminin rolu.” H.Sultanov 80 illik yubiley konfransı -2012. Bakı. səh-12-13.
 10. Ömərov T.İ., Sultanov H.A., Rəhimov V.S “Kəskin pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi göstəricilərinin korreksiyasında antikoaqulyant və antioksidant terapiyanın birlikdə tətbiqinin müqayisəli xarakteristikası.” Patoloji proseslər və onların korreksiya yolları. Bakı-2012.səh-80-81
 11. Ömərov T.İ.,”Prevention of complications of acute destructive pancreatitis based on the dynamics of fibrinopeptide – A and D-dimerin.”Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, SAGES-Baltimore,e-poster
 12. Ömərov T.İ.,”Fibrinopeptide-A и D-dimer роль в профилактике осложнений острого деструктивного панкреатита”.ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”.2013.20-21 АПРЕЛЯ Ba стр-168-169
 13. Omarov T.İ., XIII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi  12-15 sentyabr 2013. Bakı
 14. Omarov T.İ., XIV Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi 15-17 sentyabr 2013. Bakı
 15. Taryel Ö.,Nuru B.,Ahmed T.”Kişi sonsuzluğunda piylənmənin rolu və Bariartrik Cərrahiyyə”, Azərbaycan Urologiya ve Andrologiya Assosiasiyalarının VIII Simpoziumu, 31may-1 iyun,Azərbaycan
 16. Bayramov N,Omarov T,Zeynalov N,Bayramli F ”First Sleeve Gastrectomy in Azerbaijan”,20th World Congress of the IFSO,Austria,August 26th-29th.2015.
 17. Taryel Ömərov,Nuru Bауramov,Nadir Zeynalov,Xatirə Şirinova “Sleeve qastrektomiya əməliyyatları zamanı aparılan texniki modifikasiyanın uzaq dövr nəticələri”, Ulusal Cerrahi Kongresi ,Antalya 2016
 18. Омаров Т.,Байрамов Н.,Зейналов Н” Ранние результаты технической модификации обьем-редуцирующей операции на желудке”, Московский Международный Бариатрический Конгресс ,Москва 2016
Back To Top